Change Language Thai English
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
หมู่ที่.2 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
โทรศัพท์ : 073-530871
โทรสาร : 073-530871
E-mail Address : admin@sawo.go.th
www.sawo.go.th
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2565
  รายงานผลการประเมิน ITA 2563
 
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
หมู่ที่.2 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
โทรศัพท์ : 073-530871 โทรสาร : 073-530871
E-mail Address : admin@sawo.go.th
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
   Copyright © 2019. www.sawo.go.th. All rights reserved. Powered by STS Group.